Saze Irani

Mohammadreza Isfahaninejad, Luthier

۱۳۶۲ آموزش نوزندگی تار در آموزشگاه فارابی نزد آقای ارشد تهماسبی .

۱۳۶۴ خود آموزی تارسازی بر مبنای درک شخصی‌ و تحقیقات بر روی تارهای مختلف.

۱۳۶۵ ساخت تار و ستار در کارگاه شخصی‌ تهران.

۱۳۷۶-۱۳۷۸ مدرس تار سازی در سازمان میراث فرهنگی تهران.

۱۳۷۸ ساخت تار ، ستار ،سنتور،تنبور،کمانچه،عود،گیتار،ویلن در کارگاه شخصی در تورنتو،کانادا.